ارزش ها ( Value )

شرکت چاپار رسانه همواره ارزش های ذیل را  (چاپار) سرلوحه فعالیت های خود قرارداده است:

چابکی در ارایه خدمات

اهمیت به مشتری و نیازها و انتظارات آنان

پویایی در روش های ارایه خدمات

ارتقاء بهره وری

رشد و یادگیری سازمانی